Video

  bangla baul anambaul singer; romesh takur( age alif 34 uros mobarak 2006)
  bangla baul anambaul singer; romesh takur ohe sorbo shokti 36 urosh mobarak 2008
  Anam baul, jobbar shah wurus, 2016.prt.4.kala miah.Romesh takur,
  Age Alif.. Singer : Ronesh Thakur
  New Bangla baul song. Romesh takur.8
  -Anam baul- Bangla baul song. Romesh takur. Parer vhela . Live.

Mp3 Download